İrfan Meclisi & Rah-ı Aşk

Bağlı değilsiniz. Bağlanın ya da kayıt olun

öMRü RaMaZaN oLaNıN AHiReTi BaYRaM oLuR

Aşağa gitmek  Mesaj [1 sayfadaki 1 sayfası]

1 öMRü RaMaZaN oLaNıN AHiReTi BaYRaM oLuR Bir Cuma 6 Ağus. 2010 - 18:21

EyLüL

avatar
BAĞIMLI ÜYEMİZ
BAĞIMLI ÜYEMİZ
[Resimleri görebilmek için üye olun veya giriş yapın.]


“Ömrüne yemin olsun ki…” Siz hiç birinin ömrüne yemin ettiniz mi?

Ama Allah etti. Elçisinin ömrüne yemin etti (15:72). Bunun aç?l?m? “Harap olmu? ruhlar? imar ve in?a etmeye adanm?? ömrün ?ahit olsun ki” demekti.

?nsan hayat?na “ömür” denilmesi, insan?n mâ hulika leh'inin (yarat?l?? amac?n?n) imar ve in?a oldu?unu gösterir. ?nsan hayat?, hem o hayat?n sahibini mamur etsin, hem de o hayat?n sahibi çevresini ve gelece?ini mamur etsin diye “ömür” ad?n? alm??t?r.

“Umre” ibadeti de ayn? kökten. Ömrü imar etti?i için “umre” denilmi?. ?bn Haldun'un “medeniyet” yerine kulland??? 'umran kavram? da öyle. Zira medeniyet, bir “imar ve in?a seferberli?i”dir.

Ömür Ramazan olur mu?

Hayat “ömür” olursa, ömür de ramazan olur. Yani: hayat hem sahibini hem de ba?kalar?n? imar ve in?aya adan?rsa, i?te o zaman ömür Ramazan olur.

Zaten Ramazan'?n ve bir Ramazan'la gelen Kur'an'?n amac? da budur. Kur'an'?n do?um ay?n? oruç suretinde kutlamam?z?n sebebi bellidir: ?nsani yan?m?z? öne ç?kar?p be?eri yan?m?z? arkaya çekmek. Akleden kalbimizi öne ç?kar?p, içgüdülerimizi ve ?ehvetimizi arkaya çekmek.

Zira vahiy anla??ls?n, ö?üt al?ns?n ve ya?ans?n diye indirilmi?tir. Vahyin sahibi Allah, kelam?n? “Dü?ünen bir topluma” ithaf etmi?tir. “Do?rusu Biz bu Kur'an'? ö?üt için kolayla?t?rd?k; ?u halde yok mu ö?üt alan?” diye tek bir surede tam be? kez sormu?tur. “Kur'an'?n maksad? üzerinde derin derin dü?ünmezler mi?” diye sitem etmi?tir. Kur'an'?n bir Ramazan'da inmeye ba?lad???n? söyleyen ayet, vahyin amac?n? ?öyle ortaya koyar: “o, insanl?k için bir rehberliktir; bu rehberli?e ve do?ruyu e?riden ay?rmaya dair bir belge ve bilgi kayna??d?r”.

Ömrün Ramazan olmas? için indi?i geceyi ömre bedel k?lan vahyin hayata inmesi ?art. De?ilse insan ziyandad?r. Bunun en güzel özetini Asr suresi veriyor:

1. 'Asr ?ahit olsun ki…

'Asr “bir ?eyin özünün posas?ndan ayr?lmas? için s?k?lmas?n?” ifade eder. Yani, bir ?eyin hasat ve has?lat?n? almakt?r. Gündüzün has?lat vakti oldu?u için ikindiye 'asr denilir. Hasad? tam al?nm?? bir hayat? ifade etti?i için yüzy?la 'asr denir. ?nsanl?k tarihinin olgunluk dönemine tekabül etti?i, dolay?s?yla hasat ve has?lat zaman? oldu?u için “ahir zamana” 'asr' denir. Dahas?, tüm ömürlerin hasad?n?n dev?irilip has?lat?n?n al?nd??? “hesap gününe” 'asr' denir. ?u halde, bu ayetin muhtemel anlamlar? ?udur: “?nsan soyunun has?lat zaman?” veya “?nsanl???n ikindisi olan ?u son ça?” ya da “Son vahye mazhar olan ahir zaman ?ahit olsun ki…”

2. Elbet insano?lu tarifsiz bir kay?ptad?r.

Bu kay?p, insan?n insanl?k cevherinin kaybolmas?d?r. Geriye canl? bir organizma olarak “be?er”in kalmas?d?r. Sonuçta kaybolan insand?r. Nas?l ki ahiret dünyan?n ruhuysa, insan da hayat?n ruhudur. ?nsan kaybolursa, hayattan geriye ceset kal?r. ?nsan? kaybetmemek hayat?n ruhunu kaybetmemektir. Bunun yolu son ayetteki ?u dörtlü reçeteyi uygulamaktan geçer:

3. Ancak iman edenler, salih amel i?leyenler; yani birbirine hakk? ve sabr? tavsiye edenler bundan müstesnad?r.

1) ?man etmek: ?man?n akidevi tan?m? inanmak, ahlaki tan?m? güvenmektir. “Allah'a inan?p güvenenler” anlam?na gelir. ?nsan Allah'?n güveninin eseridir. Kay?pta olan insan, asl?nda Allah'?n güvenini (ve Allah'a güvenini) kaybeden insand?r.

2) Salih amel i?lemek: Bir amel ancak “?slah” içeriyorsa sâlihât'tan olur. Yani, bir bozuklu?u düzeltmeyen amel salihât'tan olamaz. Bu ayette iman sâlihât d???nda say?lm??t?r. Yine bir çok ayette namaz k?lmak, zekat vermek sâlihât'tan de?il hasenât'tan say?l?r (Msl. 11:23; 2:277). Hasenât'a bire on, salihât'a cennet vaad edilir. Hasenât sahiplerinin seyyiat? örtülür, fakat sâlihât sahipleri “canl?lar?n en iyisi” olmakla müjdelenir (25:70 ve 98:7). ?yi olmakla yetinip aktif iyi olmayanlar kay?ptan kurtulamazlar. ?yili?i emretme kötülükten sak?nd?rma farz? bu emrin daha sonraki ad?d?r. Yarar? ki?inin sadece kendine olan amel Salîh amel tan?m?na girmemektedir. O halde salih amel, 'kamusal alan'daki ifsada yönelik ?slah giri?imidir.

Son iki ?art salih amelin aç?l?m?d?r:

3) Hakk? tavsiye: Salih amelin aç?l?m?d?r. Hak, insan-Allah ili?kisinde tevhide, insan-insan ili?kisinde adalete tekabül eder. Hakk? tavsiye tevhid ve adaleti ikame için gayrettir.

4) Sabr? tavsiye: Hakk? tavsiye bedel ister. Bu bedeli ödemek gerekti?inde sab?r tavsiye edilir. Sab?r hak üzerinde sebat ve direni?tir. Sab?r, düzeltme talebinden vazgeçmemektir. Sab?r, aktif iyi olma yolunda, kötülere ve aktif kötülere meydan? b?rakmamakt?r. Yoksa insano?lunun kayb? kaç?n?lmaz olur. ?nsanlar analar?ndan iyi do?arlar, “aktif iyi” olamazlarsa, önce kötü, sonra aktif kötü olurlar. ??te o zaman bir tek o kaybetmez, bütün insanl?k kaybeder.

??te ömrün Ramazan olmas?n?n anahtar?. Böyle bir ömrün ahireti bayram olmaz m??

Bayram sizi, bizi, hepimizi mübarek etsin.SeVGi [Linkleri görebilmek için üye olun veya giriş yapın.] ve Du@ iLe [Resimleri görebilmek için üye olun veya giriş yapın.]

Sayfa başına dön  Mesaj [1 sayfadaki 1 sayfası]

Bu forumun müsaadesi var:
Bu forumdaki mesajlara cevap veremezsiniz